Foraminifera source details

Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy. 12: 29-34.
287885
Orlova, O. B.
1997
Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy
Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy
12: 29-34
Publication
Available for editors  PDF available [request]
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-12-26 10:02:30Z
created
2018-02-22 09:25:50Z
changed
2018-03-16 14:59:06Z
changed
2021-11-01 17:53:56Z
changed

Eostaffella (Acutella) Orlova, 1997 † accepted as Pseudoacutella Vachard, Krainer & Lucas, 2013 † (original description)
Eostaffella (Ikensieformis) Orlova, 1997 † accepted as Eostaffella Rauzer-Chernousova, 1948 † (original description)
Eostaffella evolutica Rumyantseva, 1970 † accepted as Varvariella evolutica (Rumyantseva, 1970) † (new combination reference)
Eostaffella seslavica Rumyantseva, 1970 † accepted as Varvariella seslavica (Rumyantseva, 1970) † (new combination reference)
Ikensieformis enormis (Grozdilova & Lebedeva, 1954) † accepted as Eostaffella enormis Grozdilova & Lebedeva, 1954 † (new combination reference)
Ikensieformis ikensis (Vissarionova, 1948) † accepted as Eostaffella ikensis Vissarionova, 1948 † (new combination reference)
Ikensieformis interposita (Postoyalko, 1975) † accepted as Eostaffella interposita Postoyalko, 1975 † (new combination reference)
Ikensieformis kalinensa (Postoyalko, 1975) † accepted as Eostaffella kalinensa Postoyalko, 1975 † (new combination reference)
Ikensieformis postproikensis (Vdovenko, 1967) † accepted as Eostaffella (Eostaffella) postproikensis Vdovenko, 1967 † (new combination reference)
Ikensieformis proikensis (Rauzer-Chernousova, 1948) † accepted as Eostaffella proikensis Rauzer-Chernousova, 1948 † (new combination reference)
Ikensieformis provoluta (Postoyalko, 1975) † accepted as Eostaffella provoluta Postoyalko, 1975 † (new combination reference)
Ikensieformis raguschensis (Ganelina, 1956) † accepted as Eostaffella raguschensis Ganelina, 1956 † (new combination reference)
Ikensieformis tenebrosa (Vissarionova, 1948) † accepted as Eostaffella tenebrosa Vissarionova, 1948 † (new combination reference)
Ikensieformis ventricosa (Rozovskaya, 1963) † accepted as Eostaffella ventricosa Rozovskaya, 1963 † (new combination reference)
Plectostaffella (Varvariella) Orlova, 1997 † accepted as Varvariella Orlova, 1997 † (original description)
Plectostaffella berestovensis Brazhnikova & Vdovenko, 1983 † accepted as Varvariella berestovensis (Brazhnikova & Vdovenko, 1983) † (new combination reference)
Plectostaffella longiscula Rumyantseva & Orlova in Kulagina et al., 1992 † accepted as Varvariella longiscula (Rumyantseva & Orlova in Kulagina, 1992) † (new combination reference)
Plectostaffella varvariensiformis Brazhnikova & Vdovenko, 1983 † accepted as Varvariella varvariensiformis (Brazhnikova & Vdovenko, 1983) † (new combination reference)
Semistaffella (Praesemistaffella) Orlova, 1997 † (original description)
Semistaffella (Praesemistaffella) pseudovariabilis Orlova, 1997 † (original description)