Foraminifera name details

Eostaffella (Acutella) Orlova, 1997 †

1052592  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1052592)

 unaccepted (Junior homonym of Acutella Lyashenko, 1973 (Brachiopod))
Subgenus
marine
fossil only
Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17
page(s): p. 32 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Eostaffella (Acutella) Orlova, 1997 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=1052592 on 2022-05-24
Date
action
by
2017-12-26 10:02:30Z
created
2018-04-27 10:08:49Z
changed
2021-07-09 11:07:51Z
changed

original description Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17
page(s): p. 32 [details]  Available for editors  PDF available [request] 

original description (unavailable nomenclaturally) Orlova, O. B. (1996). К систематике и диагностике некоторых фораминифер из отряда Ozawainellida - To the systematics and diagnosis of some foraminifera of the order Ozawainellida. <em>Узбекский геологический журнал - Uzbek Geological Journal.</em> 3: 3-8. [details]  Available for editors  PDF available [request]