WoRMS name details

Pyrgula (Caspiella) abichi Logvinenko & Starobogatov, 1969

1332985  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1332985)

 unaccepted (new combination)
Species
marine, brackish, terrestrial
Logvinenko, B.M.; Starobogatov, Ya.I. (1969 ["1968"]). Mollusca. In: Birshteyn, Ya. A.; Vinogradov, L. G.; Kondakov, N. N.; Kuhn, M. S.; Astakhovo, T. V.; Romanova, N. N. (eds). <em>Atlas bespozvonochnykh Kaspiyskogo morya [Atlas of the Invertebrates of the Caspian Sea].</em> Pishchevaya Promyshlennost (Vsesoyuznyi Nauchno-issledovatel'skii Institut Morskogo Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii), Moskva, pp. 308-385.
page(s): 372, fig. 366(3) [details]   
MolluscaBase eds. (2020). MolluscaBase. Pyrgula (Caspiella) abichi Logvinenko & Starobogatov, 1969. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1332985 on 2020-07-16
Date
action
by
2019-03-12 08:44:23Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Logvinenko, B.M.; Starobogatov, Ya.I. (1969 ["1968"]). Mollusca. In: Birshteyn, Ya. A.; Vinogradov, L. G.; Kondakov, N. N.; Kuhn, M. S.; Astakhovo, T. V.; Romanova, N. N. (eds). <em>Atlas bespozvonochnykh Kaspiyskogo morya [Atlas of the Invertebrates of the Caspian Sea].</em> Pishchevaya Promyshlennost (Vsesoyuznyi Nauchno-issledovatel'skii Institut Morskogo Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii), Moskva, pp. 308-385.
page(s): 372, fig. 366(3) [details]