WoRMS source details

Logvinenko, B.M.; Starobogatov, Ya.I. (1969 ["1968"]). Mollusca. In: Birshteyn, Ya. A.; Vinogradov, L. G.; Kondakov, N. N.; Kuhn, M. S.; Astakhovo, T. V.; Romanova, N. N. (eds). Atlas bespozvonochnykh Kaspiyskogo morya [Atlas of the Invertebrates of the Caspian Sea]. Pishchevaya Promyshlennost (Vsesoyuznyi Nauchno-issledovatel'skii Institut Morskogo Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii), Moskva, pp. 308-385.
279064
Logvinenko, B.M.; Starobogatov, Ya.I.
1969 ["1968"]
Mollusca. In: Birshteyn, Ya. A.; Vinogradov, L. G.; Kondakov, N. N.; Kuhn, M. S.; Astakhovo, T. V.; Romanova, N. N. (eds)
Atlas bespozvonochnykh Kaspiyskogo morya [Atlas of the Invertebrates of the Caspian Sea]
Pishchevaya Promyshlennost (Vsesoyuznyi Nauchno-issledovatel'skii Institut Morskogo Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii), Moskva, pp. 308-385
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-06-27 06:51:37Z
created

Horatia (Caspiohoratia) Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Andrusovia Brusina in Westerlund, 1902 (original description)
Horatia (Caspiohoratia) marina Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Andrusovia marina (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Hypanis minima (Ostroumov, 1907) accepted as Adacna minima Ostroumov, 1907 (basis of record)
Pseudamnicola (Abeskunus) Kolesnikov in Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Abeskunus Kolesnikov in Logvinenko & Starobogatov, 1969 (original description)
Pseudamnicola (Abeskunus) brusiniana (Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) accepted as Abeskunus brusinianus (Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) (basis of record)
Pseudamnicola (Abeskunus) depressispira Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Abeskunus depressispira (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pseudamnicola (Abeskunus) exigua (Eichwald, 1838) accepted as Abeskunus exiguus (Eichwald, 1838) (basis of record)
Pyrgohydrobia conica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia conica (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia curta Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia curta (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia cylindrica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia cylindrica (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia dubia Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia dubia (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia oviformis Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia oviformis (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia parva Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia parva (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia subconvexa Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia subconvexa (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgohydrobia turrita Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Caspiohydrobia turrita (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Caspia) isseli Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Clathrocaspia isseli (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Caspia) sowinskyi Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Clathrocaspia gmelinii (Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) (original description)
Pyrgula (Caspiella) Thiele, 1928 accepted as Laevicaspia B. Dybowski & Grochmalicki, 1917 (basis of record)
Pyrgula (Caspiella) abichi Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Laevicaspia abichi (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Caspiella) derbentina Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Clessiniola variabilis (Eichwald, 1838) (original description)
Pyrgula (Caspiella) ovum Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Clessiniola variabilis (Eichwald, 1838) (original description)
Pyrgula (Caspiella) similis Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia similis (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Caspiella) trivialis Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Clessiniola variabilis (Eichwald, 1838) (original description)
Pyrgula (Celekenia) aenigma Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia aenigma (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Eurycaspia) Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia B. Dybowski & Grochmalicki, 1915 (original description)
Pyrgula (Eurycaspia) lencoranica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Laevicaspia lencoranica (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Eurycaspia) pseudobacuana Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia pseudobacuana (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Laevicaspia) eburnea Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia eburnea (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia B. Dybowski & Grochmalicki, 1915 (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) bogatscheviana Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia bogatscheviana (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) columna Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia columna (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) dubia Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia andrussowi (B. Dybowski & Grochmalicki, 1915) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) ebersini Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Laevicaspia ebersini (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) pseudospica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia pseudospica (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) simplex Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia simplex (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) turkmenica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia andrussowi (B. Dybowski & Grochmalicki, 1915) (original description)
Pyrgula (Oxypyrgula) vinogradovi Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia vinogradovi (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) concinna Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia concinna (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) dagestanica Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia dagestanica (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) fedorovi Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia fedorovi (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) rudis Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia rudis (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) sajenkovae Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia sajenkovae (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) spasskii Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia spasskii (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Turricaspia) uralensis Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia uralensis (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Ulskia) Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Ulskia Logvinenko & Starobogatov, 1969 (original description)
Pyrgula (Ulskia) behningi Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Ulskia behningi (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Ulskia) derzhavini Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Ulskia derzhavini (Logvinenko & Starobogatov, 1969) (original description)
Pyrgula (Ulskia) nana Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Ulskia ulskii (Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) (original description)
Pyrgula (Ulskia) schorygini Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Ulskia ulskii (Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) (original description)
Pyrgula laticarinata Logvinenko & Starobogatov, 1969 accepted as Turricaspia basalis (B. Dybowski & Grochmalicki, 1915) (original description)
 Validity

The species has been listed as accepted in recent species catalogues, but there is considerable doubt about its ... [details]