WoRMS source details

Anistratenko, V.V. (1991). Mollyuski gruppy Hydrobia sensu lato Chernogo i Azovskogo morey. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel biologicheskiy. 96(6): 73-81.
343305
Anistratenko, V.V.
1991
Mollyuski gruppy <em>Hydrobia</em> sensu lato Chernogo i Azovskogo morey
Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel biologicheskiy
96(6): 73-81
Publication
Available for editors  PDF available [request]
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-03-13 08:20:50Z
created