Foraminifera name details

Brotzenia (Epistominita) Kasimova, 1975 †

827007  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:827007)

 unaccepted (Opinion of Loeblich & Tappan, 1987 Nomen translatum)
Subgenus
marine
fossil only
feminine
Kasimova, G. K., 1975, K rasprostraneniyu Ceratobuliminidae v Yurskikh otlozheniyakh Azerbaydzhana [On the distribution of Ceratobuliminidae in Jurassic strata of Azerbaydzhan], Trudy lnstituta Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe otdelenie 333:235-239.
page(s): p. 238 tf. 1 [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Brotzenia (Epistominita) Kasimova, 1975 †. Accessed at: https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=827007 on 2022-05-18
Date
action
by
2014-11-29 07:05:35Z
created
2017-12-23 15:19:12Z
changed
2019-11-07 10:46:44Z
changed

original description Kasimova, G. K., 1975, K rasprostraneniyu Ceratobuliminidae v Yurskikh otlozheniyakh Azerbaydzhana [On the distribution of Ceratobuliminidae in Jurassic strata of Azerbaydzhan], Trudy lnstituta Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe otdelenie 333:235-239.
page(s): p. 238 tf. 1 [details]