WoRMS source details

Chukhchin, V. D. (1975). Sistematicheskoye polozheniye i ekologiya chernomorskikh Hydrobiidae. In: Mollyuski, ikh sistema, evolyutsiya i rol' v prirode. In: 5 Vsesoyuznoye soveshchaniye po izucheniyu mollyukov. Avtoreferaty dokladov. Nauka Publishers, Leningrad, p. 120-122.
385810
Chukhchin, V. D.
1975
Sistematicheskoye polozheniye i ekologiya chernomorskikh Hydrobiidae. In: Mollyuski, ikh sistema, evolyutsiya i rol' v prirode. In: 5 Vsesoyuznoye soveshchaniye po izucheniyu mollyukov. Avtoreferaty dokladov
Nauka Publishers, Leningrad, p. 120-122
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2020-09-01 08:16:09Z
created