WoRMS source details

Zezina, O. N. (1979). Novye dannye o brakhiopodakh dal'nevostochnyka SSSR. In: Biologiia Shel'fa Kuril'skikh Ostrovov. Izdatel'stvo ‘Nauka.' Moscow. p. 222–233.
222421
Zezina, O. N.
1979
Novye dannye o brakhiopodakh dal'nevostochnyka SSSR
In: Biologiia Shel’fa Kuril’skikh Ostrovov. Izdatel’stvo ‘Nauka.’ Moscow
p. 222–233
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2016-02-02 06:29:01Z
created
db_admin

Tythothyris Zezina, 1979 (original description)
Tythothyris rosimarginata Zezina, 1979 (original description)