Isopoda source details

Birstein, Y. A. (1945). Zametki o presnovodnykh vysshikh rakoobraznykh Turkmena i Irana. Uchenye zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Biologija. 83: 151-164.
172438
Birstein, Y. A.
1945
Zametki o presnovodnykh vysshikh rakoobraznykh Turkmena i Irana.
Uchenye zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Biologija
83: 151-164
Publication
Available for editors  PDF available
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-12-14 13:11:42Z
created
2013-12-14 16:08:59Z
changed
2016-04-05 07:07:27Z
changed
2019-06-04 20:36:11Z
changed


Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2020-01-29 07:04:42+01:00 · Contact: Data Management Team