WoRMS source details

Sinzov, I. (1884). Opisaniye novykh i maloissledovannykh form rakovin iz tretichnykh obrazovaniy Novorossii. Zapiski novorossiiskoe obshchestvo estestvoispytatelei. 9, 1-13.
194319
Sinzov, I.
1884
Opisaniye novykh i maloissledovannykh form rakovin iz tretichnykh obrazovaniy Novorossii
Zapiski novorossiiskoe obshchestvo estestvoispytatelei
9, 1-13
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-11-07 08:58:20Z
created
2014-11-09 16:54:02Z
changed