Foraminifera taxon details

Evolutinella Myatlyuk, 1971 †

415383  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:415383)

accepted
Genus
Loculorbis Alekseychik-Mitskevich, 1973 † (Subjective junior synonym in opinion of Loeblich and Tappan (1987))
Schleiferella Bulynnikova, 1971 † (Subjective junior synonym in opinion of Loeblich and Tappan (1987))
marine
fossil only
feminine
Myatlyuk, E. V., 1971, K sistematike spiral'noploskostnykh predstaviteley Khaplofragmoidid (Foraminifery) [On the systematics of planispiral representatives of the Haplophragmoididae (Foraminifera) ], Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-issledovatel'skogo Geologo-mzvedochnogo Instituta (VNIGRI) 291:18-25.
page(s): p. 23 [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Evolutinella Myatlyuk, 1971 †. Accessed at: http://marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=415383 on 2021-06-19
Date
action
by
2009-09-23 14:01:30Z
created
db_admin
2013-03-08 14:25:27Z
changed
2017-09-25 14:20:39Z
changed
2019-11-24 13:33:41Z
changed

original description Myatlyuk, E. V., 1971, K sistematike spiral'noploskostnykh predstaviteley Khaplofragmoidid (Foraminifery) [On the systematics of planispiral representatives of the Haplophragmoididae (Foraminifera) ], Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-issledovatel'skogo Geologo-mzvedochnogo Instituta (VNIGRI) 291:18-25.
page(s): p. 23 [details]   

original description  (of Schleiferella Bulynnikova, 1971 †) Bulynnikova, S. P. (1971). Novyy rod foraminifer Schleiferella Bulynnikova gen. n. iz verkhneyurskikh i neokomskikh otlozheniy zapadno-Sibirskoy ravniny [A new foraminiferal genus Schleiferella Bulynnikova gen. n. from Upper Jurassie and Neocomian deposits of the western Siberian plain], in Referativnyy Sbornik, Novye dannye o mikrofaune i mikroflore zapadno-Sibirskoy ravniny. <em>Vsesoyuznogo Nauchno-lssledovatel'skogo Instituta Ekonomiki Mineral'n Syr'ya (VIEMS), ser. "Regional'naya Geologiya i Metodika Geologicheskogo Kartirovaniya.</em> 4: 13-14.
page(s): p. 14 [details]   

original description  (of Loculorbis Alekseychik-Mitskevich, 1973 †) Alekseychik-Mitskevich, L. S. (1973). К классификации фораминифер семейства Haplophragmiidae - Towards the classification of the foraminiferal family Haplophragmiidae. <em>Тру­ды ВНИГРИ - Proceedings of the Oil Research Geological Institut (VNIGRI).</em> 343: 12-44., available online at https://books.google.pt/books?id=uhN0VUe0uMgC
page(s): pp. 32-33 [details]   

additional source Loeblich, A. R.; Tappan, H. (1987). Foraminiferal Genera and their Classification. Van Nostrand Reinhold Company, New York. 970pp., available online at https://books.google.pt/books?id=n_BqCQAAQBAJ [details]  Available for editors  PDF available [request] 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality