Copepoda source details

Mazepova, G.F. (1962). Donnye tsiklopy yuzhnogo Baikala. (Bottom copepods of southern Baikal.). In: Sistematika i ekologiya rakoobraznykh Baikala. Trudy Limnologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie. 2(22)(1):172-195, figs. 1-7, tabs. 1-6.
102417
Mazepova, G.F.
1962
Donnye tsiklopy yuzhnogo Baikala. (Bottom copepods of southern Baikal.)
In: Sistematika i ekologiya rakoobraznykh Baikala. Trudy Limnologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
2(22)(1):172-195, figs. 1-7, tabs. 1-6.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (PDF)
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-09-14 18:09:58Z
changed
2020-01-30 21:33:59Z
changed
2023-02-18 04:39:24Z
changed