Foraminifera Logo

Foraminifera name details

Schubertella kingi var. exilis Suleymanov, 1949 †

929290  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:929290)

 unaccepted (Opinion of Davydov et al. (2013))
Variety
marine
fossil only
Suleymanov, I. S. (1949). Novye vidi fuzulinid podsemeistva Schubertellinae Skinner iz kammenougolnikh i nizhnepermskikh otlozhenii Bashkirsgo Priuralya. <em>Trudy Instituta Geologicheskikh Nauk, 105, geologicheskaya seriya.</em> 35:22–43.
page(s): p. 33–35, pl. 1, figs. 11–13 [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Gross, O. (2018). World Foraminifera Database. Schubertella kingi var. exilis Suleymanov, 1949 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/Foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=929290 on 2019-01-24
Date
action
by
2016-12-23 08:18:36Z
created
2018-11-09 15:07:32Z
changed

original description Suleymanov, I. S. (1949). Novye vidi fuzulinid podsemeistva Schubertellinae Skinner iz kammenougolnikh i nizhnepermskikh otlozhenii Bashkirsgo Priuralya. <em>Trudy Instituta Geologicheskikh Nauk, 105, geologicheskaya seriya.</em> 35:22–43.
page(s): p. 33–35, pl. 1, figs. 11–13 [details]   

basis of record Ellis, B. F.; Messina, A. (1940-2015). Catalogue of Foraminifera. <em>Micropaleontology Press, American Museum of Natural History, New York.</em>  [details]