Foraminifera source details

He, Yan [also as Ho Yen], Lan-Ying Hu, and Ke-Liang Wan. (1965). Quaternary Foraminifera of the eastern part of the Tzeyang and Kitai Provinces. Mem Inst Paleont Nanking. 4: 51-162.
343549
He, Yan [also as Ho Yen], Lan-Ying Hu, and Ke-Liang Wan
1965
Quaternary Foraminifera of the eastern part of the Tzeyang and Kitai Provinces
Mem Inst Paleont Nanking
4: 51-162
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-03-19 11:02:19Z
created

Ammonia faceta He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Ammonia nantongensis He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Ammonia pauciloculata var. major He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Asterorotalia binhaiensis He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Asterorotalia diplocava He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Asterorotalia venusta He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Asterorotalia venusta subsp. ornata He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Asterorotalia venusta subsp. venusta He, Hu & Wang, 1965 represented as Asterorotalia venusta He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Bolivina obscura He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Buccella inculta He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Buccella tunicata He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Bulimina marginospinata subsp. ovata He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Cribrononion gnythosuturatum He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Cribrononion kiangsuense He, Hu & Wang, 1965 accepted as Elphidiella kiangsuensis (He, Hu & Wang, 1965) (original description)
Cribrononion laevigatum He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Cribrononion rhomboidale He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Elphidium excavatum subsp. planatum He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Elphidium ibericum subsp. limpidum He, Hu & Wang, 1965 accepted as Elphidium limpidum He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Hanzawaia convexa He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Nonion glabrum He, Hu & Wang, 1965 accepted as Protelphidium glabrum (He, Hu & Wang, 1965) (original description)
Pararotalia fungiformis He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Poroeponides incrassatus He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Protelphidium tersum He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Quinqueloculina lamarckiana subsp. minuscula He, Hu & Wang, 1965 † (original description)
Rectoelphidiella He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Rectoelphidiella aplata He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Rectoelphidiella lepida He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Sigmoilina subtenuis He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Stomoloculina He, Hu & Wang, 1965 (original description)
Stomoloculina multangula He, Hu & Wang, 1965 (original description)