Echinoidea vernacular details

Nameiriqi zemër i detit i purpurt
LanguageAlbanian
ISO 639-3alb
SourceDhora, DH. 2008. Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor – Shqip – Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names – Albanian – English). Camaj – Pipa. Shkodër, Albania. pp. 288.
Edit
history
Date   action   by
2011-05-25 11:26:36Z  created  db_admin