Echinoidea vernacular details

gështënja e detit
Albanian
alb
Dhora, DH. 2008. Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor – Shqip – Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names – Albanian – English). Camaj – Pipa. Shkodër, Albania. pp. 288.
Date
action
by
2011-05-25 11:26:36Z
created
db_admin
2011-05-30 08:27:02Z
changed