Copepoda name details

Diaptomus caucasicus Sovinsky, 1892

358236  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:358236)

 unaccepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Sovinsky, V.K. (1891). O novom' vidi iz' roda Diaptomus, naidennom' v' Ribnom' ozeri, nakhodyashchemeya v' 20-ti veretakh' ot' g. Stavropolya. On a new species of the genus Diaptomus found in Lake Ribno, located at the 20th verst [verst = 3500 feet] from Stavropol. Zapiski Kiyevskago Obshchestva Estestvoispytatelei (Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev) 12, protocoly: 38-41. [details]  OpenAccess publication 
Walter, T.C. & Boxshall, G. (2018). World of Copepods database. Diaptomus caucasicus Sovinsky, 1892. Accessed at: http://www.marinespecies.org/copepoda/aphia.php?p=taxdetails&id=358236 on 2019-01-22
Date
action
by
2008-07-15 14:41:49Z
created
2009-10-06 22:31:11Z
changed
2009-11-11 13:11:08Z
changed
2018-03-19 13:20:02Z
changed

original description Sovinsky, V.K. (1891). O novom' vidi iz' roda Diaptomus, naidennom' v' Ribnom' ozeri, nakhodyashchemeya v' 20-ti veretakh' ot' g. Stavropolya. On a new species of the genus Diaptomus found in Lake Ribno, located at the 20th verst [verst = 3500 feet] from Stavropol. Zapiski Kiyevskago Obshchestva Estestvoispytatelei (Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev) 12, protocoly: 38-41. [details]  OpenAccess publication 

basis of record Walter, Chad. The world of Copepods. , available online at http://www.marinespecies.org/copepoda [details]