Copepoda source details

Borutsky, E.V. & G.L. Okuneva. (1972). Novye vidy Copepoda Harpacticoida iz yuzhnogo Baikala. Soobshchenie 2. New species of Copepoda Harpacticoida from southern Baikal. Communication 2. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii n. ser. 77(2):60-69, figs. 1-5. (29-iii-1972, Russian with English summary).
78254
Borutsky, E.V. & G.L. Okuneva
1972
Novye vidy Copepoda Harpacticoida iz yuzhnogo Baikala. Soobshchenie 2. New species of Copepoda Harpacticoida from southern Baikal. Communication 2.
Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii
n. ser. 77(2):60-69, figs. 1-5. (29-iii-1972, Russian with English summary).
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-04-15 13:44:13Z
changed