Copepoda source details

Avdeev, G.V. (1977). Paraziticheskia kopepody (Cyclopoida) ot dvustvorchatykh mollyuskov iz zaliva Pos'eta Yaponskogo morya. Parasitic copepods (Cyclopoida) from bivalve molluscs of the Possiet Bay (Sea of Japan). Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.) 3(2):108-117, figs. l-57, as: Copepods (Cyclopoida) parasitic on bivalve mollusks in Pos'et Bay in the Sea of Japan). 1977(2):34-45, figs. 1-57. (4-iii-1977, Russian with English summary.)
75651
Avdeev, G.V.
1977
Paraziticheskia kopepody (Cyclopoida) ot dvustvorchatykh mollyuskov iz zaliva Pos'eta Yaponskogo morya. Parasitic copepods (Cyclopoida) from bivalve molluscs of the Possiet Bay (Sea of Japan).
Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.) 3(2):108-117, figs. l-57, as: Copepods (Cyclopoida) parasitic on bivalve mollusks in Pos'et Bay in the Sea of Japan).
1977(2):34-45, figs. 1-57. (4-iii-1977, Russian with English summary.)
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin