Copepoda source details

Monchenko, V.I. (1979). Novyi vid veslonogogo raka Halicyclops cryptus iz interstitsiali Azovskogo morya. The new species of copepods, Halicyclops cryptus from the interstitial habitat of the Sea of Azov. Biologiya Morya, Vladivostok (Translation in: Soviet Journal Marine Biology) 5(1):17-24, tab. 1, as: New species of copepods Halicyclops cryptus from the interstitial biotopes of the Sea of Azov).
103963
Monchenko, V.I.
1979
Novyi vid veslonogogo raka Halicyclops cryptus iz interstitsiali Azovskogo morya. The new species of copepods, Halicyclops cryptus from the interstitial habitat of the Sea of Azov.
Biologiya Morya, Vladivostok (Translation in: Soviet Journal Marine Biology)
5(1):17-24, tab. 1, as: New species of copepods Halicyclops cryptus from the interstitial biotopes of the Sea of Azov).
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin