WoRMS name details

Theodoxus (Calvertia) obtusangulaeformis Gozhik, 2002 †

823305  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:823305)

alternate representation
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
fossil only
(ofTheodoxus obtusangulaeformis Gozhik, 2002 †) Gozhik, P.F. (2002). Pontychni prisnovodni molyusky pivdnya Ukrayiny i Moldovy. <em>Privately published, Kiev.</em>
page(s): 44, pl. 4, fig. 21 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
MolluscaBase (2018). Theodoxus (Calvertia) obtusangulaeformis Gozhik, 2002 †. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=823305 on 2019-04-18
Date
action
by
2014-11-07 11:36:15Z
created
2015-01-08 13:05:17Z
changed
2017-12-08 16:26:45Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (ofTheodoxus obtusangulaeformis Gozhik, 2002 †) Gozhik, P.F. (2002). Pontychni prisnovodni molyusky pivdnya Ukrayiny i Moldovy. <em>Privately published, Kiev.</em>
page(s): 44, pl. 4, fig. 21 [details]  Available for editors  PDF available [request] 

basis of record Gozhik, P.F., Datsenko, L.N. (2007). Presnovodnyye Mollyuski pozdnego kaynozoya yuga Vostochnoy Yevropy. Chast' II. <em>Natsional'naya Akademiya Nauk Ukrainy, Institut Geologicheskikh Nauk, Kiev.</em>
page(s): 32 [details]  Available for editors  PDF available [request]