WoRMS source details

Borutsky, E.V. (1969). Biospeologica Sovietica XXXVIII. O rednikh vidakh Copepoda Harpacticoida v preshnikh vodakh SSSR. Biospeologica Sovietica XXXVIII. On rare species of Copepoda Harpacticoida in fresh waters of the USSR. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii, n. ser. 74(3):89-94, figs. 1-3. (19-v-1969, Russian with English summary).
78241
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin