WoRMS source details

Gurjanova, E. (1950) K faune ravonogich rakov (Isopoda) Tichogo okeana V. Isopod po sboram Kamchatskoi morskoi stasii Gosudarsevennogo gidrologischskogo in-ta. Akademiya Nauk SSSR. Zoologischskii Instituta, Isseldovaniia dal Nevostochnykh Morei SSSR 2: 281- 292.
45737
Gurjanova, E.
1950
K faune ravonogich rakov (Isopoda) Tichogo okeana V. Isopod po sboram Kamchatskoi morskoi stasii Gosudarsevennogo gidrologischskogo in-ta. Akademiya Nauk SSSR
Zoologischskii Instituta, Isseldovaniia dal Nevostochnykh Morei SSSR
2: 281-292
Publication
World Isopoda DB
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin