WoRMS source details

Put', A.L. (1972). Do vyvchennya lunkovykh (Neritidae) Ukrayini. Dopovidi Akademii Nauk Ukrainskoi RSR, Seriya B, Geologiya, Khimiya, Biologiya. 1: 78-83.
343277
Put', A.L.
1972
Do vyvchennya lunkovykh (Neritidae) Ukrayini
Dopovidi Akademii Nauk Ukrainskoi RSR, Seriya B, Geologiya, Khimiya, Biologiya
1: 78-83
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-03-12 08:44:23Z
created