WoRMS distribution details

TaxonChecked: verified by a taxonomic editorLeuckartiara fujianensis Huang, Xu, Lin & Qiu, 2008
GeounitFujian (Province (administrative)) 
SourceNot documented
Edit
history
Date   action   by
2013-02-08 07:58:59Z  created  Schuchert, Peter
2017-09-18 14:20:35Z  checked  Schuchert, Peter